Get Adobe Flash player

Zapraszamy seniorów do udziału w IV Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Bo radość jest w nas”, na który zapraszamy 1 października 2017 r. do Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Zapraszamy utalentowanych muzycznie seniorów do konkursu w czterech kategoriach: chóry, grupy muzyczne, zespoły folklorystyczne oraz soliści i duety.

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

Gmina Stalowa Wola

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli

Chór Gaude Vitae

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU:

 • Prezentacja artystycznego dorobku seniorów jako promocja twórczej, pełnej pasji metody na aktywność społeczności 60+

 • Stworzenie zespołom seniorów i ich instruktorom możliwości porównania osiągnięć artystycznych

 • Uzyskanie przez uczestników porad metodologicznych udzielanych przez profesjonalistów

 • Integracja artystycznego środowiska seniorów

 • Inspirowanie środowiska seniorów do szukania nowych form pracy artystycznej oraz promocja działalności w grupach międzypokoleniowych


ZASADY ORGANIZACYJNE PRZEGLĄDU:
1.Uczestnictwo w przeglądzie

1.Przegląd ma charakter otwarty dla grupy wiekowej 60+. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne, grupy niezrzeszone i grupy zorganizowane przy instytucjach np. domach kultury, Uniwersytetach Trzeciego Wieku i innych. Dopuszcza się w zespołach udział osób młodszych. Powinny one jednak stanowić nie więcej niż 1/4 zespołu.
2.Do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają:

 • chóry

 • zespoły muzyczne

 • zespoły folklorystyczne

 • solistów i duety (z akompaniamentem lub bez)

 • 3.Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty akredytacyjnej w wysokości 15,00 zł od osoby przed rozpoczęciem Przeglądu. Opłatą nie są objęci kierowcy oraz instruktorzy. Akredytację należy wpłacić na:

Miejski Dom Kultury

ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola

nr konta: 95 9430 0006 0024 3410 2000 0001

w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2017r.

W tytule przelewu należy wpisać: „Przegląd – akredytacja” oraz podać nazwę zespołu.

2. Repertuar:
1.Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar o tematyce dowolnej, przy czym czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut w przypadku chórów i zespołów. Chóry zobowiązane są do wykonania co najmniej jednego utworu a capella (nie więcej jak 4 utwory.) oraz 5 minut w przypadku solistów.
2.Repertuar nie może być powtórzony z poprzedniej edycji przeglądu, a prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności.
3.Wykonawcy, którzy znacznie przedłużą regulaminowy czas prezentacji decyzją Jury mogą nie podlegać ocenie.
4.Repertuar wpisany na karcie zgłoszenia nie może być zmieniany w dniu występu.
5.Repertuar prezentowany przez uczestników przeglądu będzie oceniać i udzielać wskazówek dotyczących dalszej pracy powołane w tym celu Jury. Konsultacje są obowiązkowe i dotyczyć będą:

 • doboru repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników

 • kultury muzycznej (emisji głosu i dykcji)

 • ogólnego wyrazu artystycznego

3. Nagrody:
1.Laureaci zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas Koncertu Galowego.
2. Lista wykonawców Koncertu Galowego zostanie ogłoszona 15 min. przed jego rozpoczęciem. Lista wykonawców koncertu Galowego nie jest listą laureatów.
3.Spośród uczestników Koncertu Galowego zostanie wyłoniony laureat nagrody Grand Prix
4.Laureat Grand Prix z poprzedniego roku, nie może brać udziału w konkursie. Organizator Przeglądu może zaprosić laureata z poprzedniego roku do występu na Koncercie Galowym.
5.Przewidywana pula nagród wynosi 4700 PLN.
6.Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
7.Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Miejsce i termin przeglądu:

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Plan przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie MDK do 27 września: www.mdkstalowawola.pl

Sprawy organizacyjne:
1.Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie „Bo radość jest w nas” jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z kopią potwierdzającą dokonanie opłaty akredytacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2017 (decyduje data wpływu) na jeden z poniższych sposobów:

 • e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • listownie na adres:

Miejski Dom Kultury, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola

z dopiskiem: PRZEGLĄD – „BO RADOŚĆ JEST W NAS”

 • osobiście w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury

(ul. 1 Sierpnia 9, Stalowa Wola) w godz. 8.00 – 15.00
2.Organizator może wprowadzić limit zgłoszeń uczestników w celu stworzenia jak najlepszych warunków prezentacji konkursowych (pierwszeństwo zgłoszeń)
3.Karty zgłoszeń z brakiem szczegółowej informacji o repertuarze oraz nadesłane po terminie nie będą przyjmowane przez Organizatorów.
4.Uczestnik/ uczestnicy Przeglądu przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża/ wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu.
5.Każdy z uczestników wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
6.Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
7.Koszty dojazdu oraz ubezpieczenia uczestnicy Przeglądu pokrywają we własnym zakresie.
8.Organizatorzy zapewniają uczestnikom ciepły posiłek oraz napoje w dniu Przeglądu.
9.Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są w Miejskim Domu Kultury (ul. 1 Sierpnia 9, Stalowa Wola), oraz do pobrania na stronie internetowej www.mdkstalowawola.pl
10.Program z ustalonymi godzinami występu zostanie rozesłany na podane w zgłoszeniu adresy e-mail w terminie do 27 września 2017. Będzie też zamieszczony na stronie internetowej www.mdkstalowawola.pl
11.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników podczas Przeglądu.


Do pobrania Regulamin i Karta Zgłoszeniowa.

Są one również dostępne na stronie
www.mdkstalowawola.pl